DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Transformace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní BenešovTransformace sociálních služeb v ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se v návaznosti na koncepční řešení kvality a dostupnosti sociálních služeb systematicky věnuje podpoře procesu transformace, deinstitucionalizace a humanizace služeb sociální péče.
Hlavní priority procesu transformace pobytových zařízení sociálních služeb jsou vyjádřeny v dokumentu „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, který byl přijat dne 21. února 2007 usnesením vlády České republiky č. 127.
Koncepce je vypracována v souladu se strategickými materiály z oblasti sociálních služeb v České republice, tj. Národním akčním plánem sociálního začleňování na léta 2006 – 2008 a na léta 2008 - 2010, Bílou knihou v sociálních službách a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je vytvořena v souladu s českým právním řádem, a to zejména s Listinou základních práv a svobod.
Všeobecným cílem procesu je podpořit proces zkvalitňování životních podmínek uživatelů stávajících pobytových zařízení sociální péče a podpořit naplňování lidských práv uživatelů sociálních služeb a jejich práva na plnohodnotný život srovnatelný s vrstevníky, žijícími v přirozeném prostředí.
Na podporu transformace sociálních služeb MPSV realizovalo projekt Podpora transformace sociálních služeb, který pilotně ověřoval proces deinstitucionalizace. Do projektu bylo zapojeno 32 zařízení z celé České republiky. Investiční složka transformace byla následně podpořena v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální integrace.
V projektu byly vytvořeny podrobné analýzy regionu, možnosti uživatelů i reálné situace v poskytovaných službách. Zároveň byly zajištěny na úrovni regionálních týmů pracovní skupiny, jež stanovily podrobné transformační plány zařízení, které byly následně investičně podpořeny.
V rámci pilotního projektu vzniklo Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, které celý proces zaštiťuje a realizuje.
Na pilotní projekt, který skončil v roce 2013, plynule navázal projekt Transformace sociálních služeb, který bude končit v srpnu roku 2015. Projektu se účastní 40 zařízení z celé České republiky. Ve vybraných zařízeních probíhají vzdělávací programy, konzultace, supervize. Podporována je též samotná propagace procesu, která má za cíl odborné i laické veřejnosti přiblížit proces deinstitucionalizace pobytové péče a je nezbytnou součástí daného procesu. Oba dva projekty jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 
Veškeré informace naleznete:
www.trass.cz
Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb
 
Transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj se jednoznačně postavil za nezbytnost vyřešit problém velkých ústavních služeb. Tyto v řadě aspektů neodpovídají zákonným standardům kvality sociálních služeb a v mnoha směrech nemohou naplnit lidská práva a svobody osob s postižením, které v těchto zařízeních žijí.
Moravskoslezský kraj se stal prvním krajem v České republice, který proces transformace realizuje jako systémovou změnu poskytování sociálních služeb.
 
Veškeré informace naleznete:

Můj Život - 15 životních příběhů lidí s postižením, kteří odešli z ústavních pobytových služeb
Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb
Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2014-2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraje na léta 2015-2020
Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Souhrnná zpráva o procesu transformace v Moravskoslezském kraji
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
 
Transformace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace
Do současné doby se díky transformaci podařilo zprovoznit tyto sociální služby:

  • Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou,
  • Chráněné bydlení Vítkov,
  • Chráněné bydlení Moravice,
  • Podpora samostatného bydlení Budišov,
  • Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Benešov.

Několik uživatelů odešlo do jiných neústavních forem bydlení jiných poskytovatelů a někteří uživatelé začali žít zcela samostatně.
V současné době je kapacita objektu podle transformačního plánu dodržena a dále pracujeme na zkvalitnění poskytovaných služeb.

 

Soubory ke stažení

soc_20_p01.pdf Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 1863 kB
koncepce_podpory.pdf Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb 192 kB
krajsky_plan_vp_final.pdf Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2014-2020 219 kB
souhrnna_zprava_o_procesu_transformace_msk.pdf Souhrnná zpráva o procesu transformace v Moravskoslezském kraji 5984 kB
plan_rozvoje_ss_2015-2020.pdf Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraje na léta 2015-2020 3221 kB
umluva_o_pravech.pdf Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 209 kB
brozura_muj_zivot.pdf Můj Život - 15 životních příběhů lidí s postižením, kteří odešli z ústavních pobytových služeb 9906 kB
transformacni plan.pdf Transormační plán 1401 kB
QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: