DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

O nás

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé…

 

Organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace začala působit v historickém objektu, dlouho používaném jako armádní sklad, který prošel rekonstrukcí a byl v roce 2000 předán do užívání Ústavu sociální péče pro muže s mentálním postižením Dolní Životice s původně plánovanou kapacitou 156 klientů. 

 

Rok 2017 začal zcela zásadní změnou a to přesunem sociálních služeb, které se historicky vyvinuly v procesu transformace Zámku, pod jiné organizace:

- Chráněné bydlení Vítkov přešlo pod Domov Vítkov

- Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou přešlo pod Domov Letokruhy

- Podpora samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou přešla pod Domov Letokruhy

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Benešov přešel pod Sagapo Bruntál.

Tato událost zásadním způsobem změnila uspořádání naší organizace. Komunitní rámec služeb vzniklých v procesu transformace převzaly jiné subjekty a mnou řízené organizaci zůstal k řešení dispozičně nevyhovující objekt zámku se službou domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení Moravice a sociálně terapeutická dílna EMA.

 

Proces slučování s organizací Marianum,p.o. pokračoval svým vlastním tempem. I přes mnohé těžkosti se nakonec podařilo úspěšně splnit záměr rady MSK a od 1.1.2018 sloučit organizaci Marianum, p.o. a Zámek Dolní Životice, p.o.

Děkuji také spolupracovníkům, uživatelům našich služeb, spolupracujícím partnerům a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě za spolupráci na našem společném díle.

 

V Dolních Životicích 28. 2. 2018

Mgr. Svatopluk Chlápek 

 

 

Povinně zveřejňované informace

Zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace

Novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, která schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatel http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

Poskytnuté dotace na služby Moravskoslezským krajem

Organizaci jsou poskytovány finanční prostředky účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016, 2017, 2018, 2019 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

 

 

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: