DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Veřejná zakázka na opravu balkónu v objektu zámku Dolní Životice - 14.3.2019 zrušeno.

 

Veřejná zakázka byla zrušena.

14.3.2019

 

 

 

Výzva k předložení nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu

na dodávky, služby (do 2 mil. Kč bez DPH) a stavební práce (do 6 mil. Kč bez DPH)

 

Zakázka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách.


1. Informace o zadavateli
2. Informace o druhu a předmětu zakázky
3. Doba plnění veřejné zakázky
4. Místo plnění veřejné zakázky
5. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci
6. Lhůty a místo pro podání nabídky
7. Obchodní a platební podmínky
8. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace
9. Údaje o hodnotících kritériích
10. Ostatní ujednání
11. Členění zpracované nabídky
12. Přílohy


1. Informace o zadavateli

Zadavatel:   Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace
se sídlem:   Zámecká 1, 747 56, Dolní Životice
zastoupený:   ředitelkou Miroslavou Chodurovou
IČO:    71197052
Kontaktní osoby:   Miroslava Chodurová, tel., 558 877 827, 603 723 254
                              Pavel Šimčík,              tel., 558 877 851, 733 164 562
E-mail:    reditelka@zamekdz.cz, udrzba@zamekdz.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele:  www.zamekdz.cz


2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava balkónu na čelní stěně v objektu zámku Dolní Životice.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče o zakázku na skutečnost, že výzva je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se při zpracování nabídky musí řídit požadavky ve výzvě, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Zadavatel požaduje splnění příslušných norem.

Při zadávání zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se v textu výzvy vyskytne odkaz nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se pouze o podpůrný krok, zakázka není zdávána v režimu zákona 134/2016 Sb.

V případě, že některá z částí zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Realizací předmětu veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení díla v souladu se zadávací dokumentací, smlouvou, v termínech podle nabídky, podepsání předávacího protokolu - protokolu o předání a převzetí, předání návodu na obsluhu, příp. dalších protokolů a ostatních dokladů dle platných právních předpisů.

Druh zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zboží realizovaná formou uzavřené výzvy.
Rekonstrukce koupelny v objektu Zámek Dolní Životic.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 200.000,- Kč, vč. DPH 15%.


3. Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky: dnem podpisu smlouvy (nejdříve však po uzavření zakázky).
Předpokládaný termín ukončení realizace veřejné zakázky: do 150 dnů od podpisu smlouvy. 
Termín ukončení realizace VZ zahrnuje předání předmětu veřejné zakázky na místo určení.

4. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, na ul. Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice.


5. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci

a) Zadávací dokumentace včetně slepého rozpočtu je dodavatelům vyzývaným zadavatelem zaslána současně s touto výzvou jako její příloha.
b) Zadavatel nepožaduje úhradu spojenou s poskytnutím zadávací dokumentace.

6. Lhůty a místo pro podání nabídky

a) Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 15. 3. 2019 do 12:00 hodin. Nabídky budou doručeny osobně nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) či prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na adresu zadavatele. Nabídka bude doručena osobně (do kanceláře ředitelství) nebo poštou na adresu organizace.
b) Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou komisí hodnoceny.
c.) Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené v dokumentaci k výzvě. 

 

7. Způsob podání nabídek

Nabídku je možné podat pouze v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení.

Zadávací lhůta – lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán činí 4 měsíce, počíná běžet
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 

Uchazeči podají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a heslem NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ „Oprava balkónu na čelní stěně na  objektu Zámek Dolní Životice“
 
Obal bude odpovídajících způsobem zajištěn proti manipulaci. Na obálce musí být uvedena
adresa, na niž je možné zaslat uchazeči oznámení. Nabídka bude zabezpečena proti vyjmutí listů nebo části nabídky (vyjma prospektových materiálů) přelepením štítkem, opatřený razítkem uchazeče a podpisem oprávněné osoby jednat.

 

8. Obchodní a platební podmínky

a) Dodávka bude fakturována po úplném dokončení a předání díla na základě faktury (daňového dokladu), který bude obsahovat potřebné náležitosti. Splatnost daňových dokladů je stanovena minimálně na 30 dní.  
b) Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy, jehož vzor je součástí výzvy, podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).
c) Od návrhu smlouvy se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní návrh smlouvy, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.
d) Nabídková cena bude uvedena jak v návrhu smlouvy, tak v přiloženém souhrnném krycím listě. Nabídková cena bude cenou maximální a nejvýše přípustnou (nepřekročitelnou) a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla – resp. po dobu, po kterou bude uchazeč svou nabídkou vázán. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena včetně DPH, samostatně bude uvedeno DPH a cena bez DPH. Nabídková cena ve smlouvě i souhrnném krycím listě s cenou celkovou, v českých korunách.


9. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje ve lhůtě pro podání nabídek prokázání splnění kvalifikace, a to v rozsahu stanoveném níže:
a) základní kvalifikační způsobilost, a to doložením „Čestného prohlášení“ z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč předmětné základní kvalifikační předpoklady splňuje. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

b) profesní kvalifikační způsobilost:
• doklad oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu veřejné zakázky (např. živnostenský list),
• aktuální výpis z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán) nebo výpis jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky. 

Profesní kvalifikační způsobilost prokazuje uchazeč předložením prostých kopií dokladů. Originály nebo ověřené kopie budou uchazečem předloženy na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy. 

Pokud uchazeč neprokáže požadovanou základní a profesní způsobilost, bude jeho nabídka vyřazena z hodnocení.

Zadavatel požaduje doložení „čestného prohlášení o pravdivosti a úplnosti nabídky 


10. Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.   Hodnotícím kritériem je tedy výše nabídkové ceny, při hodnocení rozhoduje pro neplátce i plátce daně z přidané hodnoty cena včetně daně z přidané hodnoty.


11. Ostatní ujednání

a). Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení veřejné zakázky do uzavření smlouvy.
b) Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.
c) Případné zrušení zadávacího řízení oznámí zadavatel na portále veřejných zakázek. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
d) Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
e) Zadavatel si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakoukoli nabídku v celém rozsahu nebo některou její část a odmítnout všechny nabídky kdykoli před uzavřením smlouvy, aniž by mu tím vznikla jakákoliv odpovědnost vůči příslušnému uchazeči nebo všem uchazečům, či jakýkoli závazek informovat uchazeče o důvodech takového rozhodnutí.
f) Uchazeč ponese veškeré náklady spojené s přípravou a podáním jeho nabídky bez ohledu na průběh či výsledek výběrového řízení.
g) S vybraným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva.
h) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď na základě žádosti zájemců o vyjasnění zadání nebo z vlastního podnětu.
i) Změnu obsahu zadání zadavatel oznámí všem dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni. 
j) Uchazeči mohou zasílat případné věcné i formální dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do 4 dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě za zadavatele Miroslavě Chodurové elektronicky na emailovou adresu: reditelka@zamekdz.cz nebo Pavel Šimčík na adresu: udrzba@zamekdz.cz.


12. Nabídka bude odevzdána v níže uvedeném členění:

1) Krycí list 
2) Doklady prokazující splnění základní kvalifikační způsobilosti   
3) Doklady prokazující splnění profesní kvalifikační způsobilosti (předložením živnostenského oprávnění, výpisu z OR dle bodu 8 výzvy)  
4) Čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti nabídky   
5) Návrh smlouvy 
6) Specifikace předmětu zakázky s cenovou nabídkou a popisem prospekty aj.
      

13. Přílohy

a) slepý rozpočet


V Dolních Životicích dne 1. 3. 2019  
 
Miroslava Chodurová
ředitelka organizace

 

Soubory ke stažení

slepá rozpočtová tabulka balkon.xlsx slepá rozpočtová tabulka balkon.xlsx 24 kB

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: