DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Poptávkové řízení - osvětlení v budově zámku

„Výměna osvětlení v objektu Zámek Dolní Životice, p.o.“

 

 

Poptávka je zadávána mimo režim zákona o veřejných zakázkách:

 1. Informace o zadavateli

 2. Předmět poptávkového řízení

 3. Doba plnění

 4. Místo plnění

 5. Lhůty, místo pro podání nabídky a způsob podání nabídek

 6. Obchodní a platební podmínky

 7. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace

 8. Údaje o hodnotících kritériích

 9. Ostatní ujednání

 10. Členění zpracované nabídky

Přílohy: slepý rozpočet

 

 

 

 1. Informace o zadavateli

 

se sídlem:Zámecká 1, 747 56, Dolní Životice

Kontaktní osoby:Miroslava Chodurová, tel., 558 877 827, 603 723 254

Obecná adresa veřejného zadavatele:www.zamekdz.cz

 

 

 

 1. Předmět poptávkového řízení

 

Předmětem veřejné zakázky je výměna světel za LED osvětlení (dle rozsahu požadavků) v objektu Zámek Dolní Životice – slepý rozpočet je v příloze č. 1 poptávkového řízení.

 

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče o zakázku na skutečnost, že poptávkové řízení je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se při zpracování nabídky musí řídit požadavky ve výzvě, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Zadavatel požaduje splnění příslušných norem.

 

Při zadávání zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokud se v textu poptávkového řízení vyskytne odkaz nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se pouze o podpůrný krok, zakázka není zdávána v režimu zákona 134/2016 Sb.

 

Realizací předmětu poptávkového řízení se rozumí úplné dokončení díla v souladu se zadáním, smlouvou, v termínech podle nabídky, podepsání předávacího protokolu - protokolu o předání a převzetí, předání návodu na obsluhu, příp. dalších protokolů a ostatních dokladů dle platných právních předpisů.

 

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na výměnu osvětlení realizovaná formou uzavřené výzvy, v objektu Zámek Dolní Životic.

 

Předpokládaná hodnota poptávkového řízení činí 1.100.000,- Kč, vč. DPH.

 

 

 

 1. Doba plnění

 

Předpokládaný termín zahájení realizace: dnem podpisu smlouvy (nejdříve však po uzavření zakázky).

Předpokládaný termín ukončení realizace: do 45 dnů od podpisu smlouvy.

Termín ukončení realizace zahrnuje předání práce.

 

 

 

 1. Místo plnění

 

Místem plnění Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, ul. Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice.

 

 

 

 1. Lhůty, místo pro podání nabídky a způsob podání nabídek

 

 1. Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 15. 11. 2018 do 12:00 hodin. Nabídky budou doručeny osobně nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) či prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na adresu zadavatele. Nabídka bude doručena osobně (do kanceláře ředitelství) nebo poštou na adresu organizace.

 2. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou komisí hodnoceny.

 3. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené v dokumentaci k výzvě.

 4. Nabídku je možné podat pouze v písemné formě, v českém jazyce,

 5. Zadávací lhůta – lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán činí 4 měsíce, počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Obchodní a platební podmínky

 

 1. Dodávka bude fakturována po úplném dokončení a předání díla na základě faktury (daňového dokladu), který bude obsahovat potřebné náležitosti. Splatnost daňových dokladů je stanovena minimálně na 14 dní.

 

 1. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace

 

Zadavatel požaduje ve lhůtě pro podání nabídek prokázání splnění kvalifikace, a to v rozsahu stanoveném níže:

 1. profesní kvalifikační způsobilost:

 

Profesní kvalifikační způsobilost prokazuje uchazeč předložením prostých kopií dokladů.

 

 

 

 1. Údaje o hodnotících kritériích

 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.   Hodnotícím kritériem je tedy výše nabídkové ceny, při hodnocení rozhoduje pro neplátce i plátce daně z přidané hodnoty cena včetně daně z přidané hodnoty.

 

 

 

 1. Ostatní ujednání

 

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení veřejné zakázky do uzavření smlouvy.

 2. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

 3. Případné zrušení zadávacího řízení oznámí zadavatel na portále veřejných zakázek. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

 4. Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.

 5. Zadavatel si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakoukoli nabídku v celém rozsahu nebo některou její část a odmítnout všechny nabídky kdykoli před uzavřením smlouvy, aniž by mu tím vznikla jakákoliv odpovědnost vůči příslušnému uchazeči nebo všem uchazečům, či jakýkoli závazek informovat uchazeče o důvodech takového rozhodnutí.

 6. Uchazeč ponese veškeré náklady spojené s přípravou a podáním jeho nabídky bez ohledu na průběh či výsledek poptávkového řízení.

 7. S vybraným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva.

 8. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď na základě žádosti zájemců o vyjasnění zadání nebo z vlastního podnětu.

 9. Změnu obsahu zadání zadavatel oznámí všem dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.

 10. Uchazeči mohou zasílat případné věcné i formální dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do 4 dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě za zadavatele Miroslavě Chodurové elektronicky na emailovou adresu: reditelka@zamekdz.cz.

 

 

 

 

 1. Nabídka bude odevzdána v níže uvedeném členění:

 

 1. Doklady prokazující splnění profesní kvalifikační způsobilosti (předložením živnostenského oprávnění, výpisu z OR). 

 2. Zpracovaný slepý rozpočet.

      

 

 

 

 

Přílohy:

 1. slepý rozpočet

 

 

 

 

V Dolních Životicích dne 01.11.2018 

 

 

 

 

 

Miroslava Chodurová

ředitelka organizace

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Slepý rozpočet - osvětlení (oprava).xlsx Slepý rozpočet - osvětlení (oprava).xlsx 81 kB

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: