DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Poptávkové řízení na cenovou nabídku Odpočinek v zahradě chráněného bydlení Moravice, podpora aktivit v zahradách

 

1. Informace o zadavateli

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

se sídlem:Zámecká 1, 747 56, Dolní Životice

ředitelkou Miroslavou Chodurovou

71197052

Kontaktní osoby:Miroslava Chodurová, tel., 558 877 827, 603 723 254

 

2. Předmět poptávkového řízení

Předmětem poptávkového řízení je cenová nabídka rozpočtových nákladů na zahradní úpravy k odpočinku, se záměrem dalšího využívání prostor pro smyslové vnímání a k rozvoji jemné motoriky. 

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče o zakázku na skutečnost, že poptávkové řízení je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se při zpracování nabídky musí řídit požadavky ve výzvě, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Zadavatel požaduje splnění příslušných norem.

Realizací předmětu poptávkového řízení se rozumí úplné dokončení díla v souladu se zadáním, smlouvou, v termínech podle nabídky, podepsání předávacího protokolu - protokolu o předání a převzetí, předání návodu na obsluhu, příp. dalších protokolů a ostatních dokladů dle platných právních předpisů.

Předpokládaná hodnota poptávkového řízení činí 67.000,- Kč, vč. DPH.

 

3. Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení realizace: duben 2019

Termín ukončení: červen 2019

 

4. Místo plnění

Chráněné bydlení Moravice, Moravice 33, 747 84.

 

5. Lhůty, místo pro podání nabídky a způsob podání nabídek

 

6. Obchodní a platební podmínky

Dodávka bude fakturována po předání díla (jednotlivých etap) na základě faktury (daňového dokladu), který bude obsahovat potřebné náležitosti. Splatnost daňových dokladů je stanovena minimálně na 14 dní.

 

7. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje ve lhůtě pro podání nabídek prokázání splnění kvalifikace, a to v rozsahu stanoveném níže:

- profesní kvalifikační způsobilost:

Profesní kvalifikační způsobilost prokazuje uchazeč předložením prostých kopií dokladů.

 

8. Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.   Hodnotícím kritériem je tedy výše nabídkové ceny, při hodnocení rozhoduje pro neplátce i plátce daně z přidané hodnoty cena včetně daně z přidané hodnoty.

 

9. Ostatní ujednání

 

10. Nabídka bude odevzdána v níže uvedeném členění:

       

Přílohy: slepý rozpočet

 

V Dolních Životicích dne 22.01.2019  

 

 

Miroslava Chodurová

ředitelka organizace

Soubory ke stažení

Slepý rozpočet - zahrada.xlsx Slepý rozpočet - zahrada.xlsx 24 kB

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: